Polski Związek Alpinizmu

WSPINKA otrzymała 1.200 zł od Włodzimierza Porębskiego w ramach zawartej ugody sądowej

Na konto Fundacji WSPINKA wpłynęła kwota 1.200 zł, którą wpłacił w formie darowizny Pan Włodzimierz Porębski, pełniący funkcję Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" Polskiego Związku Alpinizmu.

Skarga na bezczynność MSiT w sprawie sprawozdań PZA

W skardze na bezczynność wskazaliśmy m. in.

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z osobami kierującymi bazą tatrzańską

29 sierpnia p. Marzena Szydłowska przesłała wiadomość w której poinformowała, że w związku z okresem urlopowym PZA ustosunkuje się do wniosku w przeciągu dwóch miesięcy.

Umowy zawarte pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym a Polskim Związkiem Alpinizmu

Zwróciliśmy się do Tatrzańskiego Parku Narodowego o udostępnienie kopii umów (wraz z ewentualnymi załącznikami) zawartych przez TPN z Polskim Związkiem Alpinizmu, dotyczących dzierżawy w latach 2010 - 2016 nieruchomości będących we władaniu lub będących własnością TPN tj. m. in.

Wniosek PZA, IŚW Nasze Skały o udostępnienie do wspinaczki skał rezerwatu Skamieniałe Miasto

Wniosek był rozpatrywany w trakcie posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w dniu 19 kwietnia 2012 r. i uzyskał negatywną opinię członków rady. W konsekwencji przedłożonego wniosku zostały sporządzone naukowe opracowania przez prof. dr hab.

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia umów zawartych z Włodzimierzem Porębskim

W dniu 12 stycznia 2016 r. do Fundacji WSPINKA wpłynęło pismo od pełnomocnika Polskiego Związku Alpinizmu adw. Mariusza Rypiny, zawierające odpowiedź na naszą skargę.

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z D.O. IŚW Nasze Skały Włodzimierzem Porębskim

Do PZA został skierowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej o następującej treści:

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia pełnomocnictw W. Porębskiego

W dniu 28 września 2016 r. do Fundacji WSPINKA wpłynęło pismo od pełnomocnika Polskiego Związku Alpinizmu adw. Mariusza Rypiny, zawierające odpowiedź na naszą skargę.

Dokumenty związane z działaniami dostępowymi IŚW Nasze Skały PZA

W sieci Internet można znaleźć informację o prowadzonych działaniach w 52 rejonach wspinaczkowych w Polsce. Skierowaliśmy do Polskiego Związku Alpinizmu wniosek w tej sprawie.

Skarga na działanie biegłego rewidenta

Mateusz Paradowski - redaktor naczelny serwisu przesłał pismo do KIBR po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielem Biura Rzecznika Dyscyplinarnego.

Do Delegatów XIX Walnego Zjazdu Polskiego Związku Alpinizmu

Do Delegatów XIX Walnego Zjazdu Polskiego Związku Alpinizmu

W związku z nierzetelnymi informacjami dotyczącymi Fundacji WSPINKA zawartymi w sprawozdaniu z działalności Polskiego Związku Alpinizmu w latach 2013 – 2016, przedstawionego przez Zarząd PZA, informujemy:

Regulamin Zarządu, opinia biegłego rewidenta dotycząca 2013 r. i protokoły posiedzeń Zarządu PZA

Skierowaliśmy do PZA wniosek o udostępnienie następujących informacji:

Dokumenty związane ze sprawozdaniem PZA za rok 2014

Zwróciliśmy się o kopie następujących dokumentów oraz zadaliśmy pytanie:

Czy ZPKWŚ zgodził się na szkolenia ekiperskie PZA w 2014 roku?

Kwestie dotyczące działań Polskiego Związku Alpinizmu związanych ze szkoleniami ekiperskimi w 2014 roku wzbudziły sporo kontrowersji. Za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu i stażu odpowiadał Piotr Drobot.

Dokumenty związane ze szkoleniami ekiperskimi PZA w 2014 roku

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Polskiego Związku Alpinizmu o udostęnienie następujących informacji publicznych:

Skarga na bezczynność PZA w sprawie BIP

W dniu 27 listopada do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skierowaliśmy za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego czyli PZA, skargę na bezczynność.

Gdzie jest BIP Polskiego Związku Alpinizmu?

Zwróciliśmy się do Polskiego Związku Alpinizmu z następującą prośbą:

Umowy i sprawozdania Polskiego Związku Alpinizmu

Poprosiliśmy o następujące informacje i kopie dokumentów:

Materiały informacyjne i punkty asekuracyjne w ramach zadań Związku Gmin Jurajskich

Zadaliśmy następujące pytania Związkowi Gmin Jurajskich:

Zadania realizowane przez Związek Gmin Jurajskich we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu

Za pośrednictwem systemu e-puap złożyliśmy w UMWŚ wniosek o udostępnienie następujących informacji publicznych:

Odpowiedź do W. Porębskiego - DO IŚW NS PZA oraz Zarządu PZA

Odpowiedź do W. Porębskiego - DO IŚW NS PZA oraz Zarządu PZA

Do Włodzimierza Porębskiego – Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” Polskiego Związku Alpinizmu oraz Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu.

 

Pełnomocnictwa Włodzimierza Porębskiego do reprezentowania PZA

W czasie pełnienia funkcji Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały", pan Porębski podpisał sporo dokumentów jako pełnomocnik PZA. Oprócz tego sygnował także kilka umów dostępowych reprezentując ten podmiot.

Oficjalne pisma PZA w sprawie Fiali oraz Wzgórza 502

Na forum wspinaczkowym znaleźliśmy emocjonalną wypowiedź Wiceprezesa PZA dr Miłosza Jodłowskiego, w której pisze on na temat działalności IŚW Naszych Skał PZA oraz współpracy z KW Kraków, związanymi z problemem dewastacji dróg wspin

List otwarty do Pana Janusza Onyszkiewicza

Treść listu otwartego skierowanego do Pana Janusza Onyszkiewicza - Prezesa Polskiego Związku Alpinizmu, w związku z bulwersującą wypowiedzią Pana Włodzimierza Porębskiego - pracownika PZA i Dyrektora Operacyjnego IŚW "Nasze Skały"