Regulamin

Regulamin serwisu wspinka.org

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia, będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.wspinka.org
 2. SIW – serwis internetowy wspinka.org (wraz z podserwisami: topo.wspinka.org i bip.wspinka.org), którego dotyczą zapisy niniejszego regulaminu, zawierający treści i przekazujący informacje o działalności Fundacji WSPINKA oraz zagadnieniach związanych ze wspinaczką i turystyką.
 3. Administrator – Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (posługująca się także skróconą nazwą "Fundacja WSPINKA"), będąca organizacją pozarządową zarejestrowaną pod numerem KRS 0000331588 z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Pola 66a i posiadającą NIP 734-33-80-796
 4. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów wspinka.org oraz funkcjonalności dostępnych w serwisie internetowym wspinka.org

II. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej wspinka.org przez Użytkownika.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z SIW.
 3. Nazwa SIW, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność Administratora.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z SIW w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator świadczy usługi za pośrednictwem SIW nieodpłatnie w ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług

Korzystanie z Portalu polega na:

 1. Usłudze wyszukiwania, polegającej na wyszukiwaniu zasobów SIW oraz baz danych, które zawiera SIW;
 2. Usłudze przeglądania, polegającej na wyświetlaniu, nawigowania, odczytywaniu treści i zasobów SIW;
 3. Usłudze komentowania, polegającej na wprowadzaniu i zamieszczaniu własnej treści, opinii do wybranych wiadomości i treści SIW, za pośrednictwem modułu pośredniczącego (DISQUS);
 4. Usłudze informowania, polegającej na zamieszczaniu w zasobach SIW przez Użytkownika informacji dotyczących wspinania za pośrednictwem dedykowanego formularza;
 5. Usłudze płatności on-line, polegającej na dokonywaniu płatności darowizn na rzecz działalności statutowej Fundacji WSPINKA za pośrednictwem serwisów pośredniczących (Paypal oraz Dotpay);
 6. Usłudze dostarczania drogą elektroniczną Newsletterów.

IV. Zasady korzystania z treści, danych i usług przez Użytkownika

 1. Informacje i treści zawarte w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji WSPINKA (w podserwisie bip.wspinka.org) są informacją publiczną i mogą być ponownie wykorzystywane na osobnych ZASADACH.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów SIW tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 3. Użytkownik nie ma prawa, bez zgody Administratora, zwielokrotniać, modyfikować (wykonywać utworów zależnych), sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści SIW, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Jeżeli jest to zaznaczone jednoznacznie, dozwolone jest korzystanie z niektórych treści i materiałów SIW zgodnie z licencją CC-BY-NC-ND 3.0 lub licencją  CC-BY-SA 3.0
 5. Dozwolone jest korzystanie z treści SIW zamieszczonych w dziale "NEWS" jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do podstrony internetowej SIW, na której opublikowana jest pełna treść.
 6. Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania można znaleźć na stronie SIW - WARUNKI KORZYSTANIA
 7. Użytkownik może komentować opublikowane w SIW treści i informacje poprzez formularze komentarzy.
 8. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.
 9. Administrator prowadzi moderowanie treści komentarzy.
 10. Komentarz nie zostanie opublikowany w całości bądź części albo zostanie usunięty jeżeli Administrator uzna go za:
  1. sprzeczny z prawem,
  2. wulgaryzmy,
  3. treści mogące obrażać inne osoby,
  4. naruszający prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie,
  5. naruszający zasady etykiety oraz współżycia społecznego,
  6. zawierający sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  7. zawierający sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi,
  8. informacje na temat nielegalnego pozyskiwania programów oraz łamania zabezpieczeń,
  9. pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści,
  10. nie mający związku z tematem komentowanej treści i/lub utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z SIW,
  11. wprowadzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy oraz utrudnia Użytkownikom dyskusje związaną z publikacją,
  12. zawierający elementy kodu HTML lub JavaScript (np. znaki "<" ">"),
  13. mający charakter reklamowy - promuje firmę bądź serwis internetowy.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
 12. Użytkownik korzystający z newslettera SIW, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dostarczanej na podany adres e-mail.

V. Zasady przekazywania i zamieszczania własnych materiałów przez Użytkownika

 1. Zamieszczając, za pośrednictwem formularza dostępnego w SIW, własne materiały (tj. informacje, grafiki, zdjęcia), Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały te mogły być udostępniane publicznie za pośrednictwem SIW i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma tych materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 2. Użytkownik zamieszczając własne materiały zgodnie z pkt.1, akceptuje zapisy Regulaminu, co jest równoznaczne z przeniesieniem na Administratora majątkowych prawa autorskie do utworów zawartych w tych materiałach, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji.

VI. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów SIW wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa);
  3. konto e-mail (w przypadku korzystania z części zasobów np. zamieszczania komentarzy, korzystania z formularzy).
 2. Przy korzystaniu z zasobów SIW zabronione jest:
  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie SIW lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu;
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez SIW.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

VII. Prawa autorskie

 1. Zawartość SIW podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody Administratora jakichkolwiek materiałów będących w zasobach SIW może stanowić naruszenie praw autorskich.
 2. Żadna część SIW nie może być kopiowana (w wydruku ani w formie elektronicznej ani innej) dla żadnych celów za wyjątkiem dozwolonego użytku własnego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub zgodnie z zapisami licencji na jakich poszczególne materiały są udostępniane. Jeżeli jakakolwiek część SIW zostanie wykorzystana w takich celach, wszystkie kopie muszą posiadać wszelkie zawarte w oryginalnej wersji oznaczenia praw autorskich i inne oznaczenia dotyczące praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczonych w SIW, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego lub zgodnie z zapisami licencji na jakich poszczególne materiały są udostępniane. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych do reprezentowania Administratora lub na podstawie przepisów prawa.
 4. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się w zasobach SIW stanowią własność odpowiednich firm.

VIII. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), udostępnionych przez Użytkownika, jest Administrator, zdefiniowany w części I pkt 3. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 2. W zakres danych osobowymi, udostępnianych przez Użytkowników, wchodzą: adres e-mail, imię i nazwisko.  Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług SIW.
 3. Dane osobowe użytkowników SIW są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane te są chronione przed pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Administratora.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w ramach SIW. Dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, w tym usuwania. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.
 6. SIW wykorzystuje pliki cookies tzw. "ciasteczka". Są to pliki tekstowe, przechowywane w pamięci urządzenia, zawierające informacje potrzebne do identyfikacji komputera Użytkownika i ułatwienia korzystania z zasobów SIW.
 7. Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celach związanych z administrowaniem SIW oraz służą do zbierania informacji statystycznych.
 8. SIW korzysta z usługi Google Analytics, pozwalającej na analizę anonimowych informacji statystycznych (http://www.google.com/intl/pl/analytics/).
 9. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie SIW - POLITYKA PRYWATNOŚCI.

IX. Zastrzeżenia prawne

 1. Treści i dane zawarte w zasobach SIW w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie w ramach prowadzonej przez Fundację WSPINKA działalności pożytku publicznego.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje, treści i dane zawarte w zasobach SIW pochodziły z wiarygodnych źródeł i aby były kompletne, prawdziwe oraz aktualne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych w SIW materiałach, ani za rezultaty działań podjętych w oparciu o prezentowane w serwisie informacje.
 3. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników w komentarzach oraz publikowane za pośrednictwem formularza zgłaszania zagrożeń wspinaczkowych.
 4. Informacje zamieszczane przez użytkowników za pośrednictwem strony SIW zawierającej FORMULARZA ZGŁASZANIA ZAGROŻEŃ WSPINACZKOWYCH, są publikowane w SIW (na stronie głównej oraz dedykowanej podstronie) automatycznie i niezwłocznie oraz są oznaczone statusem "Niezweryfikowane" i są widoczne dla wszystkich Użytkowników. Po przeprowadzeniu przez Administratora moderacji zgłoszenia oraz uzupełnieniu ewentualnie brakujących danych, jak również po ewentualnej weryfikacji zgłoszonego zagrożenia w terenie, zostaje ono oznaczone statusem "Zweryfikowane".
 5. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody osobowe bądź materialne wynikające z uprawiania przez Użytkownika wspinaczki. Wspinaczka jest sportem ekstremalnym i jej uprawianie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia i życia. Użytkownik, który podejmuje wspinaczkę robi to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

X. Informacja dodatkowa

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej SIW.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do SIW.
 5. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do SIW na okres niezbędny do usunięcia skutków, będących następstwem zaistniałych okoliczności.
 6. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z SIW, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na tej stronie internetowej.
 8. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie opublikowania zmienionego Regulaminu na tej stronie.
 9. O zmianie Regulaminu Administrator może powiadomić Użytkowników, publikując odpowiednią informację na stronie SIW.
 10. SIW, jako witryna internetowa zawiera odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 11. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których Użytkownik można uzyskać dostęp poprzez odnośniki zawarte w SIW.