Regulamin Zarządu, opinia biegłego rewidenta dotycząca 2013 r. i protokoły posiedzeń Zarządu PZA