Wyrok WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 1131/15 - PZA dopuścił się bezczynności

W dniu 24 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 1131/15, w którym uznał, że Polski Związek Alpinizmu dopuścił się bezczynność. WSA stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz umorzył postępowanie sądowe z uwagi na fakt, iż PZA udzielił odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dopiero w ramach odpowiedzi na skargę, skierowanej do Sądu.

Materiał zgromadzony w aktach administracyjnych i aktach sądowych wskazuje zaś na to, że Związek, powiadomił wnioskodawcę - Fundację o tym, że nie posiada żądanych informacji dopiero w odpowiedzi na skargę. Oznacza to, że na dzień wnoszenia skargi do Sądu, Związek pozostawał w bezczynności w rozpoznaniu wniosku inicjującego postępowanie.

W swojej odpowiedzi Polski Związek Alpinizmu, reprezentowany przez adw. Mariusza Rypinę z Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, poinformował, że nie posiada wnioskowanej informacji publicznej. Tym samym okazało się, że PZA nie prowadzi BIP-u co jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. O obowiązku prowadzenia BIP przez polskie związki sportowe informuje także resort sportu za pośrednictwem swojej strony, co, jak widać, zostało przez władze PZA całkowicie zignorowane.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmiotami zobowiązanymi do udzielania informacji publicznej są m.in. jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym. Jeżeli więc ze statutu stowarzyszenia wynika, iż realizuje ono takie cele i zadania, to ma obowiązek udzielania informacji o swojej działalności. Natomiast od osoby, która się o taką informację zwraca, nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ww. podmioty tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu.

Obowiązek ten został złagodzony dopiero w listopadzie 2015 r. poprzez nowelizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty wytworzone przez Fundację WSPINKA zostały przekazane do domeny publicznej.
CC0 logo
Pozostałe dokumenty stanowią informację publiczną.