Współpraca TPN z firmą NETFACE przy wykonaniu ESR (EKWT - Elektroniczna Książka Wyjść Taternickich)

19 grudnia 2017 r. otrzymaliśmy pismo od Z-cy Dyrektora TPN Filipa Zięby, w którym poinformował on o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku do 20 lutego 2018 r. Równocześnie pracownik TPN poprosił o doprecyzowanie pytania w pkt 2 wniosku.

Niezwłocznie przesłana została odpowiedź to TPN, zawierająca doprecyzowanie, iż prośba dotyczyła udostępnienia informacji jakie inne serwisy internetowe wykonała oraz usługi informatyczne świadczyła (lub świadczy) na rzecz TPN firma Netface Dominik Smaga w okresie ostatnich 3 lat (tj. od 1 stycznia 2015 r.) oraz podania wartości wynagrodzeń wypłaconych dotychczas przez TPN tej firmie za świadczone usługi we wskazanym okresie czasu.

W dniu 31 stycznia 2018 r. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski przesłał odpowiedź na wniosek wraz z informacjami publicznymi. Z pisma wynika, iż wycena wykonania ESR została wykonana w oparciu o ofertę wykonawcy tj. firmy NetFace Dominik Smaga. Firma ta wykonała dla Tatrzańskiego Parku Narodowego serwisy tpn.pl, sklep.tpn.pl, jaskinie.tpn.pl, stronę wewnętrzną Parku, lawinoweabc.pl, utrzymuje hosting usług, świadczy bieżący nadzór (autorski) nad funkcjonowaniem i rozwojem serwisów a wartość zobowiązań Tatrzańskiego Parku Narodowego wobec firmy NatFace wyniosła brutto:
- w roku 2015 - 19.680,00,
- w roku 2016 - 7.533,75,
- w roku 2017 - 29.237,12.
Oprócz tego Dyrektor Ziobrowski wyjaśnił, że konsultacje ESR z pracownikami Paku przeprowadzane były ustnie, zaś z czynności tych nie były spisywane dokumenty w postaci notatek czy protokołów. Stąd też, nie jest możliwym precyzyjne wskazanie imion i nazwisk wszystkich pracowników Parku, którzy brali udział w tych konsultacjach, w szczególności, iż konsultacje te były rozłożone w czasie. TPN nie posiada także informacji, którzy z imienia i nazwiska z ratowników TOPR brali udział w konsultacjach i testach. Informacje zwrotne do TPN przekazywał natomiast Naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Dokumenty wytworzone przez Fundację WSPINKA zostały przekazane do domeny publicznej.
CC0 logo
Pozostałe dokumenty stanowią informację publiczną.